De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten

De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid is overgeheveld naar de deelstaten. Als Vlaanderen, Wallonië en Brussel de aankoop van een woning fiscaal willen blijven ondersteunen, moeten ze met belastingkredieten of -kortingen werken.

De gewesten moeten tegen 2014, wanneer de overheveling van de bevoegdheden naar de gewesten een feit moet zijn, een nieuw systeem op poten zetten om woningen betaalbaar te houden. Ze kunnen het systeem van de hypothecaire aftrek immers niet gewoon overnemen. In dat geval zouden de gewesten een impact hebben op de belastbare basis terwijl afgesproken is dat dat een federale bevoegdheid blijft.

Let op. Voor de lopende hypothecaire kredieten verandert niets, aldus de Belgische regering.

Tot 2014 voorziet de wetgever echter nog in fiscale bepalingen die de lasten van de hypothecaire lening verlichten om zo de verwerving van een eigen woning te vergemakkelijken. Fiscale aftrek van de lening betekent dat u minder belastingen moet betalen. Het wil niet zeggen dat de fiscus uw lening terugbetaalt in uw plaats zoals wel eens wordt gedacht.

Kredietnemers hebben tot een bepaald bedrag € 2.200 euro per medelener voor het inkomstenjaar 2012 – recht op een belastingvermindering voor de intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van hun schuldsaldoverzekering (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Het maximum aftrekbare bedrag wordt verhoogd indien er drie of meer kinderen ten laste zijn.

Om een aftrek te kunnen krijgen dienen de 2 volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  1. enkel hypothecaire leningen bij een Europese instelling met een looptijd van minstens 10 jaar komen in aanmerking
  2. deze lening moet afgesloten zijn om een woning te verwerven of te behouden die op 31 december van het jaar waarin de lening is afgesloten, de enige woning van de belastingplichtige is.

Het is niet vereist dat een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten, doch als deze wel wordt afgesloten en de premies mee in aftrek worden gebracht, zijn bijkomende voorwaarden gesteld met betrekking tot deze verzekering.

Let op. Sommige banken gebruiken dat belastingvoordeel als een argument om langlopende kredieten te verkopen. Maar doorgaans wegen de lasten van de extra intresten niet op tegen de baten van de fiscale aftrek.