Komt U in Aanmerking voor een Sociale of Vlaamse Woonlening?

Komt U in Aanmerking voor een Sociale of Vlaamse Woonlening?

Ook met een beperkt inkomen is het mogelijk om een huis te kopen, een huis te verbouwen of een huis bouwen en dit via een sociale lening of Vlaamse woonlening.

De Vlaamse overheid ondersteunt verschillende vormen van sociale leningen ofte woonkredieten. Blijkt dat u na het onderhandelen met de bank niet tot de laagste rentevoet komt, dan kan u mits een sociale lening toch in aanmerking voor een voordelig woonkrediet.

De Vlaamse overheid erkent meerdere kredietinstellingen die een deze manier van lenen aanbieden.

Verschillende opties voor een sociale lening

De Vlaamse overheid ondersteunt bepaalde woonkredieten via het geven van subsidies, waarvan de rentevoet merkelijk lager is dan de rente die banken hanteren. Deze sociale leningen worden aangeboden door het Vlaams Woningfonds en door de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW).

U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar deze zijn dezelfde bij deze erkende instellingen. Bij andere sociale lenigen kunt u gebruik maken van een waarborg van de Vlaamse overheid, een lening met gewestwaarborg genoemd. U kunt op deze manier een voordelig woonkrediet verkrijgen, ook als u na onderhandelingen met uw kredietverstrekker niet tot de laagste rentevoet komt.

Voorwaarden om een sociale uitkering te krijgen

Bij een sociale lening mag het belastbaar inkomen niet lager zijn dan 10.000 euro en mag het eveneens de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. De grens voor het maximale toelaatbare inkomen wordt vastgesteld op basis van uw gezinssamenstelling, de ligging van de woning of bouwgrond.

Indien de woning of bouwgrond niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rondom Brussel geldt het volgende:

 • Voor een alleenstaande ligt dit op een bedrag van maximaal 35.717 euro.
 • Voor een gehandicapt persoon ligt het maximale toelaatbaar inkomen iets hoger.
 • Voor personen die niet onder deze twee categorieën vallen, geldt de maximale grens van 53.569 euro.

Ligt de woning of bouwgrond wel in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel dan verschilt het maximaal inkomen:

 • Voor een alleenstaande is dit 37.417 euro.
 • Voor een gehandicapt persoon komt dit neer op een inkomen van 41.153 euro.
 • Voor andere personen geldt de grens van 56.120 euro.

Op uw laatst gekende aanslagbiljet staat uw belastbaar inkomen vermeld. U kunt vrijblijvend uw rentevoet berekenen met een simulatie, daar heeft u de volgende gegevens voor nodig: belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en de ligging van de woning.

Voorwaarden betreffende de woning

Behalve de voorwaarden omtrent het inkomen, worden er ook bepaalde eisen gesteld aan de woning die u wilt kopen. De woning moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Gelegen in het Vlaams Gewest
 • Bestemd voor bewoning of in ieder geval moet het gedeelte dat bestemd is voor bewoning groter en waardevoller zijn dan het gedeelte dat bedoelt is voor handelsdoeleinden
 • Voldoen aan de normen voor veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit

Belangrijk om weten, tijdens de looptijd van de lening moet de woning bewoond worden door de kredietnemer(s) en mag deze niet verhuurd worden.

Doe de test en weet meteen u in aanmerking komt voor een Vlaamse Woonlening.

Verkoopwaarde en volume woning of bouwgrond

De geschatte verkoopwaarde moet onder de gestelde grenzen blijven. De maximale verkoopwaarden verschillen afhankelijk van de gezinssamenstelling en de locatie van de woning. U moet aan de hand van die gegevens de grens voor de maximale verkoopwaarde opzoeken.

De verkoopwaarde van de woning wordt geschat door een onafhankelijk expert op dit gebied. Voor nieuwbouwwoningen gelden weer andere voorwaarden. Dit wordt namelijk ingedeeld op basis van volumenormen. Als u bouwgrond of een kavel wil kopen, houdt dan rekening met onderstaande eisen die hiervoor gelden:

 • Bouwgrond of kavel moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn
 • Na uiterlijk 5 jaar van het verlopen van de akte moet het kavel of de bouwgrond bebouwd zijn.

Eigendomswaarde en betaalcapaciteit

Bij de ondertekening van de leenovereenkomst mag u geen volledige eigendom of vruchtgebruik bezitten van een andere bouwgrond, kavel of woning. Verder moet u in staat zijn om de sociale lening terug te betalen.

Dit houdt in dat u moet beschikken over een maandelijks inkomen dat hoog genoeg is om naast het betalen van de lening, ook te voorzien in de normale gezinsbehoeftes. Daarnaast is het ook noodzakelijk om eigen middelen beschikbaar te hebben omdat de kosten voor de notaris niet geleend kunnen worden binnen de sociale lening.

 • Hoogte leenbedrag
 • Bij het verkrijgen van een sociale lening krijgt u te maken met een maximum bedrag aan woonkrediet. Dit maximumbedrag bedraagt:
 • Bij de aankoop van een woning, bouwgrond of kavel: De koopprijs of geschatte verkoopwaarde
 • Bij nieuwbouw: De kostprijs van de werken of de geraamde waarden hiervan
 • Bij overname van een vorige lening: De som van de schulden en bedragen.

Het leenbedrag van het sociaal woonkrediet mag nooit hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning. Bij de bepaling van het maximale leenbedrag wordt rekening gehouden met de werkzaamheden die eventueel uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en woonkwaliteit. Dit zijn noodzakelijk werkzaamheden en daarvoor is het verplicht om bij te lenen.

Rentevoet

De rentevoet wordt berekend op basis van uw belastbaar inkomen, gezinssamenstelling, de ligging van de woning, kavel of bouwgrond. De huidige rentevoet schommelt tussen minimaal 2% en maximaal 3,59%.

U kunt weliswaar een korting krijgen op de rente als u aan bepaalde voorwaarde voldoet. U komt in aanmerking voor deze korting wanneer u een ernstig gehandicapt kind heeft en als uw woning gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rondom Brussel.

Tijdens de looptijd van de sociale lening speelt de gezinssituatie een rol. Indien deze situatie verandert is het mogelijk dat de rente over de lening ook wijzigt. Wanneer veranderingen optreden in uw gezinssituatie en/of uw inkomen zal de rentevoet dus kunnen wijzigen. Maar de rentevoet stijgt nooit boven de regulier vastgelegde rentevoet in het contract en kan ook niet dalen onder de minimaal gestelde rentevoet.